حمیدرضا آملی مدیر روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه بین اللملی تهران

حمیدرضا آملی

حمیدرضا آملی مدیر روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه بین اللملی تهران از آذرماه 1399 تا آغاز سال 1401 عهده دار این مسئولیت بود.