سید رضا حسینی مدیر روابط عمومی پارس خودرو

سید رضا حسینی

مدیر روابط عمومی شرکت پارس خودرو